Massage Exclusive – Voor een (ont)spannende massage (2024)

Locaties

Hét adres waar je heerlijk kunt relaxen in sfeervolle kamers met standaard douche en een 2-zitsbankje. Ook zijn er twee kamers met whirlpool, en een aquamassageruimte.

In ons sfeervolle pand kun je genieten van heerlijke relaxmassages door onze ervaren masseuses, of huur zelf een massagekamer (met 2 of meer personen).

Alle kamers zijn voorzien van een gezellig zitje en op elke kamer bevindt zich een ruime douche. Verder zijn alle kamers voorzien van vloerverwarming en is er gekozen voor heerlijke, brede massagetafels. Ook is de olie waar onze gasten mee gemasseerd worden met uiterste zorg uitgekozen. De massageolie is reukloos, goed afwasbaar en bevat natuurlijke bestanddelen.

Er wordt elke dag bijzonder veel zorg aan de hygiëne besteed en bovendien wordt er voor baden en douchen gebruik gemaakt van heerlijk zacht, ontkalkt water.

Al onze kamers, in Leeuwarden, zijn rolstoeltoegankelijk.

Massage Exclusive – Voor een (ont)spannende massage (1)

Ook in Emmen kun je heerlijk relaxen in sfeervolle kamers met standaard douche.

In ons prachtige en sfeervolle pand kun je genieten van heerlijke relaxmassages door onze ervaren masseuse of huur zelf een massagekamer (met 2 of meer personen).

Alle kamers zijn voorzien van brede massagetafels. De olie waar onze gasten mee gemasseerd worden, is met uiterste zorg uitgekozen. De massageolie is reukloos, goed afwasbaar en bevatnatuurlijke bestanddelen.

Er wordt elke dag bijzonder veel zorg aan de hygiëne besteed en bovendien wordt er voor baden en douchen gebruik gemaakt van heerlijk zacht, ontkalkt water.

Massage Exclusive – Voor een (ont)spannende massage (2)

Massage Exclusive hét adres voor een (ont)spannende massage

Massage Exclusive – Voor een (ont)spannende massage (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6494

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.